Musikk

Lørdagsskolen

Sammen med Agder-fylkenes øvrige kulturskoler og Kilden teater- og konserthus har man i en årrekke drevet fordypningstilbudet Lørdagsskolen i musikk. Her samles 50 talentfulle elever fra Sørlandet til undervisning annenhver lørdag gjennom hele skoleåret.

 • Kilden lørdagsskole
 • Lørdagsskolen i Aust-Agder

Lørdagsskolene gir talentfulle barn og unge et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Undervisningen foregår i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand og på Arendal kulturskole. Lærekreftene er fra Universitetet i Agder, kulturskolene og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene. Opptak av nye elever blir samordnet for å gi elevene best mulig tilbud.

Det legges opp til ca. 14 lørdager i løpet av skoleåret. Undervisningen starter kl. 09.30 og er ferdig ca. kl. 15.00 med innlagt lunsj. Oversikt over samlinger og timeplan vil foreligge i god tid før sommerferien.

Kilden lørdagsskole er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, og Kilden Dialog.
Lørdagsskolen i Aust-Agder eies av Norsk kulturskoleråd – Agder, drives med støtte fra Aust-Agder fylkeskommune, med Arendal kulturskole som vertskommune.

Faglig innhold
Lørdagsskoleeleven får 40 minutter individuell undervisning per uke (dobbelttime) på sitt hovedinstrument på kulturskolen i hjemkommunen. Elevene betaler kun vanlig egenandel tilsvarende enkelttime i kulturskolen. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter.

Innhold på lørdagssamlingene:
Samlingene i Lørdagsskolen foregår på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand eller på Arendal kulturskole (Munkehaugen).

Samspill vektlegges sterkt, og alle elever i lørdagsskolen er til enhver tid knyttet til et ensemble/en gruppe. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene (ensembler, vokal, piano og stryk). Band-elever har eget opplegg. Det holdes jevnlige hus- og foajekonserter som gir elevene utøvende erfaring, repertoarkunnskap samt god kjennskap til eget og andres instrument. I tillegg holder Lørdagsskolen to offentlige konserter minst to ganger i året.

Kostnad
Lørdagsskolen er gratis for alle Lørdagsskoleelever. Det blir imidlertid krevd inn ett beløp for å dekke utgifter til fellesmåltider.

Krav til søkere og hvem som kan søke:
Lørdagsskolen er i utgangspunktet for kulturskoleelever fra Aust- og Vest-Agder, men andre kan også søke. For å bli elev i lørdagsskolen skal du ha et rimelig høyt nivå på ditt instrument, men først og fremst vise at du er villig til å øve mye og har et ønske om å bli dyktig på instrumentet ditt.

Lørdagsskolen er et allsidig tilbud og du kan i utgangspunktet søke på alle instrumenter. Dersom vi ser ut fra søkermassen at det er instrumenter vi ikke kan gi tilbud til, vil dere få tilbakemelding om dette. For å være kvalifisert til å søke på lørdagsskolen må du ha en anbefaling fra din sang eller instrumentallærer.

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes. Strykere kan søke fra det året de fyller 10 år.

Reglement
For å lykkes med tilbudet har lørdagsskolen følgende forventinger til elever og foreldre/foresatte:

 • Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse derfor avtales i god tid, slik at undervisningen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen. Ved sykdom meldes så snart som mulig.
 • Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatte
 • Teoriundervisningen er obligatorisk for alle unntatt elevene fra TUP (UiA sitt talentutviklingsprogram) og elever ved musikklinja på videregående. Bandelever har eget opplegg i forhold til teori.

Søknadsfrist og prøvespill
Prøvespill og opptak for skoleåret 2017-18 er nå avholdt. Det vil bli nye opptaksprøver våren 2018.

Prøvespill skjer foran en jury som består av to fra lørdagsskoleledelsen og en til tre lærere fra lørdagsskolen. Vi er klar over at settingen ved prøvespill er ny for de fleste, og kan oppleves som skummel og ”streng” for første gangs prøvespillere. Vi gjør prøvespillsituasjonen så trygg og hyggelig som mulig. Alle kan ikke få plass. I tillegg til ferdigheter på instrumentet må vi også ta hensyn til sammensetningen av gruppene ved opptak.

På prøvespill framføres et eller to musikkstykker du velger selv. Søker må også kunne dokumentere noen kunnskaper i notelesing (besifringsspill for rytmiske søkere).

 • Prøvespill skjer på dagtid.
 • Hver elev får tildelt 10 minutter til sitt prøvespill.
 • Søkere fra Vest-Agder, og alle strykere og rytmiske instrumenter prøvespiller i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.
 • Søkere fra Aust-Agder (unntatt strykere og rytmiske instrumenter) prøvespiller på Arendal kulturskole.

OBS: søkere må selv ordne fri fra skole. Søkere vil få tilsendt tid for prøvespill i god tid.

Kontaktpersoner:
Randi Birkeland, Kilden lørdagsskole
E-post: randi.birkeland@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 911 32 452

Jo Eskild, koordinator, Lørdagsskolen i Aust-Agder
E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no
Tlf.: 99 37 20 12

TUP

TUP skal gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring.

Tilbudet omfatter blant annet:

 • Individuell undervisning på instrument
 • Gruppeundervisning i musikkteori og gehør
 • Samspillgrupper

For ytterligere info se her