Musikk

Lørdagsskolen i Agder

Lørdagsskolen er kulturskolene i Agder sitt felles fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk. Her samles mellom 40 og 50 elever fra hele Sørlandet til undervisning ca. 14 lørdager i skoleåret.

Lørdagsskolen gir barn og unge med stor interesse og arbeidsvilje et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Undervisningen foregår i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand og på Arendal kulturskole. Lærekreftene er fra Universitetet i Agder, kulturskolene og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene. 

Det legges opp til ca. 14 lørdager i løpet av skoleåret. Lørdagsundervisningen starter kl. 09.30 og er ferdig ca. kl. 15.00 med innlagt lunsj. Oversikt over samlinger og timeplan vil foreligge i god tid før sommerferien.

Faglig innhold
Lørdagsskoleeleven får 40 minutter individuell undervisning per uke (dobbelt-time) på sitt hovedinstrument på kulturskolen i hjemkommunen. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter.

Innhold på lørdagssamlingene:
Samlingene i Lørdagsskolen foregår på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand eller på Arendal kulturskole (Munkehaugen).

Samspill vektlegges sterkt, og alle elever i lørdagsskolen er til enhver tid knyttet til et ensemble/gruppe/band. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene. Det holdes jevnlige huskonserter som gir elevene utøvende erfaring, repertoarkunnskap samt god kjennskap til eget og andres instrument. I tillegg holder Lørdagsskolen minst to offentlige konserter i året.

Kostnad
Det er ingen avgift på undervisningen som skjer på lørdagssamlingene. Kostnader som dekkes av lørdagsskolens deltakere er elevavgift til den enkelte kulturskole, transport til undervisningen og et mindre beløp for å dekke fellesmåltider på samlingene.

Krav til søkere og hvem som kan søke
Lørdagsskolen er i utgangspunktet for kulturskoleelever fra Aust- og Vest-Agder, men andre kan også søke. For å bli elev i lørdagsskolen skal du ha et rimelig høyt nivå på ditt instrument, men først og fremst vise at du er villig til å øve mye og har et ønske om å bli dyktig på instrumentet ditt.

Lørdagsskolen er et allsidig tilbud og du kan i utgangspunktet søke på alle instrumenter. Det er også mulig for grupper å søke. Dersom vi ser ut fra søkermassen at det er instrumenter vi ikke kan gi tilbud til, vil dere få tilbakemelding om dette. For å være kvalifisert til å søke på lørdagsskolen må du ha en anbefaling fra din sang eller instrumentallærer.

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes.

Reglement
For å lykkes med tilbudet har lørdagsskolen følgende forventinger til elever og foreldre/foresatte:

  • Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse derfor avtales i god tid, slik at undervisningen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen. Sykdom meldes så snart som mulig.
  • Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatte
  • Teoriundervisningen er obligatorisk for alle unntatt elevene fra TUP (UiA sitt talentutviklingsprogram) og elever ved musikklinja på videregående.

Tilbud som koordineres neste skoleår
Fra og med skoleåret 18-19 vil tilbudet i lørdagsskolen og TUP (Unge Musikere, Universitetet i Agder) koordineres. Det vil legges opp til noe felles opplegg (for eksempel felles konserter, felles prosjekter, samordnet samspillundervisning for strykere).

I tillegg vil det være mulig å søke seg inn i programmet Talent Norge Jr./Kristiansandspiloten. Dette blir et tilbud til inntil 8 spesielt motiverte og talentfulle elever, fortrinnsvis strykeelever, og vil blant annet bestå av inntil to 40/45 min. spilletimer med spillelærer pr uke. Tilbudet vil bli koordinert i samarbeid med Senter for talentutvikling, Barratt Due.

I søknadsskjema kan du velge om du også ønsker å søke TUP og Talent Norge Jr. Du vil da bli vurdert for disse tilbudene under prøvespillet.

Informasjon om TUP finner du her. Litt om Talent Norge Jr kan du finne her.

Ensemblehelger: I samarbeid med Senter for talentutvikling og Dextra Musica vil et team på 4 musikere fra Ensemble Allegria jobbe med elever fra TUP og lørdagsskolen 4-6 helger i løpet av skoleåret; fra fredag til og med søndag. Innholdet vil være fokusert rundt undervisning av klassiske ensembler, og målet er å skape ekstra stimulans og utvikling gjennom gjentatte møter. Undervisningen vil foregå på Kilden teater og konserthus eller på UiA. Hvilke elever som skal delta, og på hvilke helger, vil bli avtalt i løpet av skoleåret.

Søknadsfrist og prøvespill
Prøvespill og opptak for skoleåret 2018-19 vil bli avholdt i månedsskiftet mai/juni i Kristiansand og Arendal.

Søknadsfrist: 1. mai

Prøvespill skjer foran en jury på 3–5 personer. Vi er klar over at settingen ved prøvespill er ny for de fleste, og kan oppleves som skummel og «streng» for første gangs prøvespillere. Vi vil gjøre prøvespillsituasjonen så trygg og hyggelig som mulig. Alle kan ikke få plass, siden vi i tillegg til ferdigheter på instrumentet også må ta hensyn til sammensetningen av gruppene ved opptak.

På prøvespill framføres et eller to musikkstykker/låter du velger selv. Søker må også kunne dokumentere noen kunnskaper i notelesing (besifringsspill for rytmiske søkere).

  • Prøvespill skjer på dagtid.
  • Hver elev får tildelt 10 minutter til sitt prøvespill.
  • Prøvespill foregår i Kristiansand og i Arendal.

OBS: søkere må selv ordne fri fra skole. Søkere vil få tilsendt tid og sted for prøvespill i god tid.

Søknadsskjema:
For søknadsskjema, klikk deg inn på "Søk her" bolken på toppen av denne siden ved siden av menyfeltet.

Søkere fra Knuden - Kristiansand kulturskole som er elev i kulturskolen, melder seg på som «Eksisterende elev». Søkere fra andre kommuner søker som «Ny elev».

Kontaktpersoner:
Randi Birkeland, Kilden lørdagsskole
E-post: randi.birkeland@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 911 32 452

Jo Eskild, koordinator, Lørdagsskolen i Aust-Agder
E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no
Tlf.: 99 37 20 12

Lørdagsskolen er muliggjort gjennom et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Knuden – Kristiansand kulturskole, Kilden dialog, Norsk kulturskoleråd – Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kulturskole.

TUP

TUP skal gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring.

Tilbudet omfatter blant annet:

  • Individuell undervisning på instrument
  • Gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • Samspillgrupper

For ytterligere info se her